Základní informace o Školní družině

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifické nadání dětí. Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy. Důležitou roli má v prevenci  sociálně patologických jevů. Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.

Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ Librantice navazuje na ŠVP prvního stupně ZŠ. Usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Přijímání dětí

Do školní družiny jsou děti přijímány na základě kritérií a řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Na každém zápisním lístku musí být uvedeno, jak bude dítě ze ŠD odcházet (v doprovodu rodičů, sourozenců, samostatně).

Úplata

Úplata je splatná předem, za každé pololetí 1000,- Kč. – za období září až leden a únor až červen. Škola přijímá platby bezhotovostním způsobem – převodem na bankovní účet školy (1085875379/0800). Jako variabilní symbol slouží rodné číslo.

Provoz ŠD:

Ranní: 7.00 – 8.00
Odpolední: 12.00 – 16.00

Odchod dětí ze ŠD

  • Odchod dětí ze ŠD se řídí podle zápisního lístku. Pokud má žák odejít sám ze ŠD v jiný čas odchodu, než je v zápisním lístku či s jinou osobou, sdělí tuto skutečnost družině písemně do družinového notýsku nebo mailem nejpozději do 9:00 hodin dopoledne.
  • Děti je možné vyzvedávat pouze v celou hodinu - tedy například v 14:00 hod., 15,00 hod. a 16,00 hod.

 

Telefon do ŠD : 773 585 677

Email: vaneckova@zslibrantice.cz

 

Činnosti školní družiny

 Cílem školní družiny je efektivně využívat volný čas dětí. Týdenní rozvrh činnosti je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Využíváme školní zahradu s letním altánem, trampolínou, ke hrám i k činnostem.

  • Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
  • Příležitostné akce –nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností.
  • Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v družině), spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině.
  • Odpočinkové činnosti – chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnost), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.
  • Příprava na vyučování – zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování.

 

Organizace ŠD

Školní družina má jedno oddělení, které má na starosti paní vychovatelka Simona Vaněčková. Kapacita školní družiny je 32 dětí.