Základní informace o Školní družině

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Plní vzdělávací cíle a rozvíjí specifické nadání dětí. Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy. Důležitou roli má v prevenci  sociálně patologických jevů. Rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence.

Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ Librantice navazuje na ŠVP prvního stupně ZŠ. Usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Přijímání dětí

Do školní družiny jsou děti přijímány na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Na každém zápisním lístku musí být uvedeno, jak bude dítě ze ŠD odcházet (v doprovodu rodičů, sourozenců, samostatně).

Úplata

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen. Za jeden měsíc činí částka 50,- Kč. Výše úplaty je stanovena na 250,- Kč  za pololetí. Škola přijímá platby bezhotovostním způsobem – převodem na bankovní účet školy. Variabilní symbol slouží rodné číslo.

Provoz ŠD:

Ranní: 6.30 – 8.00

Odpolední 11.40 – 16,00

Odchod dětí ze ŠD

  • Odchod dětí ze ŠD se řídí podle zápisního lístku. Pokud má žák odejít sám ze ŠD v jiný čas odchodu, než je v zápisním lístku či s jinou osobou, sdělí tuto skutečnost družině písemně do družinového notýsku nebo mailem nejpozději do 9:00 hodin dopoledne.
  • Děti je možné vyzvedávat pouze v celou hodinu - tedy například v 14:00 hod., 15,00 hod. a 16,00 hod.

 V úterý z důvodu dalších různých akcí nebo  vycházek  do okolí odchod v 15,00 hodin není možný.

Telefon do ŠD : 773 585 677

Email: vaneckova@zslibrantice.cz

Činnosti školní družiny

 Cílem školní družiny je efektivně využívat volný čas dětí. Týdenní rozvrh činnosti je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Využíváme školní zahradu s letním altánem, trampolínou, ke hrám i k činnostem.

  • Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
  • Příležitostné akce –nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností.
  • Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v družině), spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině.
  • Odpočinkové činnosti – chápeme nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnost), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.
  • Příprava na vyučování – zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Organizace ŠD

Školní družina má jedno oddělení, které má na starosti pan vychovatel Radovan Strnad. Kapacita školní družiny je 32 dětí. Přednostně jsou přijímány do ŠD žáci 1. až 3. ročníku. Žáci 4.-5. ročníku mohou navštěvovat dětský klub.